เนื้อหาใหม่จาก เจ.เค.โรว์สิ่ง
วันเกิด : 28 เมษายน

เครดิตฟรี

ไม้กายสิทธิ์: ไม้ซีดาร์ แกนกลางบรรจุเอ็นหัวใจมังกร ความยาวสิบเศษหนึ่งส่วนสี่
นิ้ว ยืดหยุ่นพอสมควร
บ้านฮอกวอตส์: สลิธีริน
ความสามารถพิเศษ: ผู้ชำนาญการสกัดใจ ผู้ชี่ยวชาญการปรุงยา การแปลงร่าง
ระดับสูง
บิดา มารดา: บิดาเป็นพ่อมด มารดาเป็นแม่มด (ตระกูลหนึ่งในยี่สิบแปดสกุล

สล็อต

ศักดิ์สิทธิ์)
ครอบครัว: ไม่เคยแต่งงาน ไม่มีบุตร (ถึงกระนั้นตระกูลซลักฮอร์นยังคงสืบต่อผ่าน
สายข้างเคียง)
งานอดิเรก: สโมสรซลัก ติดต่อทางจดหมายกับนักเรียนเก่าที่มีชื่อเสียง ดื่มด่ำไวน์
ชั้นดีและขนมหวาน
ชีวิตในวัยเด็ก

สล็อตออนไลน์

ฮอเรซ ยูจีน แฟลกคัส ซลักฮอร์น (Horace Eugene Flaccus Slughorn) เกิดใน
ตระกูลผู้วิเศษเก่าแก่ บุตรชายเพียงคนเดียวของพ่อแม่ผู้มั่งคั่งและหลงลูกตนเอง
แม้จะเป็นเด็กชายผู้มีอารมณ์ดีเป็นพื้นฐาน แต่ก็ได้รับการบ่มเพาะให้เชื่อในคุณค่า
เครือข่ายของผู้ใหญ่ (พ่อของเขาเป็นเจ้าหน้าที่กระทรวงระดับสูงในกองความร่วม
มือด้านเวทมนตร์ระหว่างประเทศ) และถูกส่งเสริมให้คบเพื่อนที่เหมาะสมเมื่อเขา
เข้าเรียนที่ฮอกวอตส์ ตระกูลชลักฮอร์นเป็นหนึ่ง ในยี่สิบแปดสกุลศักดิ์สิทธิ์ (ราย
ชื่อที่ได้รับเลือกมาจากตระกูลที่เป็นเลือดบริสุทธิ์โดยนักเขียนที่ไม่ทราบชื่อในยุค

jumboslot

1930) และขณะที่พ่อแม่ของชลักฮอร์นไม่เคยกังขาในความเชื่อมั่นความเป็นเลือด
บริสุทธิ์ของพวกเขา พวกเขาก็ส่งเสริมความเชื่อเรื่องความเหนือกว่าในชาติ
กำเนิด
ฮอเรซได้รับคัดสรรให้อยู่ในบ้านสลิธีรินโดยทันทีเมื่อเข้าเรียนที่ฮอกวอตส์ เขา
พิสูจน์ตนเองในการเป็นนักเรียนที่มีความสามารถ โดดเด่น และขณะที่เขาเพิกเฉย
ต่อคำแนะนำโดยนัยของพ่อแม่ทางจดหมาย (การคบเพื่อนหลายๆ คนที่มี
พรสวรรค์แต่เกิดจากมักเกิ้ล) เขาก็สั่งสมความเป็นอติชนนิยม*ในแบบของเขาเอง
ฮอเรซมักถูกดึงดูดเข้าหาผู้ที่มีความสามารถหรือภูมิหลังที่ทำให้เขาเหล่านั้นมี
ความพิเศษโดดเด่นทางใดทางหนึ่ง สนุกสนานกับความรุ่งโรจน์ที่สะท้อนออกมา
และพร่างพราวไปกับคุณลักษณะของผู้มีชื่อเสียง แม้ในขณะยังเด็ก เขาก็ชอบคุย
โวว่ารู้จักผู้มีชื่อเสียงคนนั้นคนนี้ไปทั่ว บ่อยครั้งที่เขาชอบเอ่ยถึงรัฐมนตรีกระทรวง
เวทมนตร์ด้วยชื่อต้นของท่าน ** และมีความสุขกับการสาธยายว่าครอบครัวของ
ตัวเองมีความใกล้ชิดกับรัฐมนตรีมากเกินกว่าความเป็นจริง
*อติชนนิยม หมายถึง ความเชื่อหรือความภูมิใจว่าตนเองนั้นสูงส่งกว่าคนอื่นๆ
**การเรียกด้วยชื่อต้น (Christian Name) ถือเป็นการแสดงออกถึงความสนิท
สนมกับคนนั้นอย่างหนึ่ง

slot